NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No.HM van de der op Vrij dag, den 12Juli192g Tegenwoordig de heeren: A.« End end i j wethoud er. ,Mr,..G.«D.e.ke.tli, Burgemeester Secretaris Afwezig de heerA. J.C.Koenders, wetiiouder De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Burgemeester, /O JÖ 'fn -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 426