s xA. S S £;u>. Ski. Sxx. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter Idem. Commissie van Toezicht Lager Onderwij s. 6 Juli *29 (Ju». Voorzitter S xh, Idem. Idem. Kamer van Koop handel. Amersfoort. Voorzitter 11 Juli29 KORTE INHOUD. stelt voor Mej. A.C.van de Giessen we gens overwerk verbonden aan het schrijve van 2365 biljetten straatbelasting 1929,1 een vergoeding toe te kennen van f 15,. stelt voor naar aanleiding van de voor dracht van den Directeur O.W. de gemeen! te werkman H.A. Vos met ingang van 1 Julj I929 te bevorderen tot vakman. brengt advies uit omtrent enkele vragen ten aanzien van het openbaar onderwijs als Woensdag-en Zaterdagmiddag geen les sen te geven, wijziging cursusjaar 1 Sepl 1 Sept. alsmede de mogelijkheid tot hej houden van een volkszangdag. De Commissie is van oordeel dat invoerin van die maatregelen nog niet gewenscht ifl f V stelt voor den Raad ter vaststelling aan| te bieden een besluit tot wijziging der gemeentebegrooting 1929. (brandweerauto) "'Beide bei llsvoor begrooting 1928. (zie schrijven I|aangebod< Ged.Staten 1 Juli 1929, 3e Afd. no.l670/| 1359) stelt voor den Raad ter vaststelling aan te bieden een besluit tot belegging van gelden wegens uitloting per 1 Juni 1929 f 1000,- Delft 1925 ,no.1768 (waar borgsommen) deelt mede voornemens te zijn eind Juli een filmopname van Soest te komen mak®! en vraagt naar de mogelijkheid het pal® en zooeven mogelijk H.M. de Koningin Moeder te kunnen opnemen. stelt voor alsnog het besluit te nemen. Ie. met ingang van 16 April 1929 te te- noemen tot adjCommies ter Secretarie Afd. Financiën den heer Th/j.Regter 2e. te bepalen dat behoudens beslissing den Raad het aanvangssalaris per 1 Jan* zal bedragen f 2200,-, en voorts dat 4e functionaris bij het bereiken van het® mum salaris in den rang van adj .commies zal geplaatst worden in den rang van c0*a ter Secretarie,indien hij daartoe de ge' schiktheid bezit. V 3 G O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 427