"2'/t BESLISSING. Wordt 'besloten. |H.A.Vos wordt met ingang van 1 Juli 1929 bevorderd; tot vakman waardoor diens salaris zal bestaan uit f 30,- per week net 6 éénjaarlijksche verhoogingen van ilf 1,- per week. ||De Wethouder van Onderwijs geeft nog Jeenige toelichting in verband met een jespreking met den heer Inspecteur van iet Lager Onderwijs, die het gevoelen fan de Commissie w^dfTkan deelen. De In- jspecteur wil deze zaken nog wel nader net B, en W. bespreken en heeft daartoe gelegenheid in den loop der maand Septeim ber. Besloten wordt dit onderwerp van de agenda af te voeren tot een conferentie [jmet den heer Inspecteur. Beide besluiten zullen den Raad worden aangeboden. [Wordt besloten. (Bericht zal worden dat van het schrijven ||s kennis genomen, dat het paleis zonder ■oorafgaande toestemming voor de film »an worden opgenomen en dat de Voorzitter fcal overwegen wat te doen om aan het ver hangen tot opname van H.M. de Koningin Htoeder kan worden gedaan. te nemen. 29 te te- - cretarie besloten. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 428