■y Ff 1 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ft yo. Sb\. SbX- Gem.Secretaris en Commies Chef le Afdeeling. G.J.Smit. Soest. Voorzitter P.Schotanus. P.L.A.Ch*Plag. Soesterherg. W.H.C.Doorman. dienen van advies inzake de officieele ontvangst van het congres van den Hed. Bond van Ambtenaren op29 Augustus a.s. verzoekt op grond van artikel 2 ,8 en 51 der bouwverordening maatregelen te willen nemen tot verwijdering van de schutting geplaatst voor zijn perceel aan de van Weedestraat. De Vergad ^ereenige utrent h san het c lissing 1 lesloten 1 .at proce iet resul stelt voor het besluit dd. 30 April 1929, 3e Afd. no. 274 waarbij aan J.Scholte Tuindorp 3° te Maarn, ingevolge de Hinder wet vergunning werd verleend tot oprichten van een smederij in den molen "De V/indhon; in te trekken,om reden dat de vergunning houder niettegenstaande herhaalde aan schrijvingen de vergunning niet afhaalt. vraagt vergunning tot het oprichten van 2 dubbele woonhuizen aan den Buntweg komt in de vergadering ter bespreking van zijn aan den Voorzitter gericht schri, ven omtrent de maatregelen door B. en W, te nemen, ten aanzien van huurverlaging van de woningen van de woningbouwvereni ging "St. Joseph" te Soesterberg. Uit dit schrijven blijkt dat de heer Plaj twijfelt aan den ernst van B. en W. inzaki uitvoering van het raadsbesluit tot onder zoek van huurverlaging. komt in de vergadering naar aanleiding zijn schrijven van 11 Juli 1929t betref fende muziekuitvoeringen op verschillende plaatsen in de gemeente. Spreker deelt mei dat het muziekcorps bereid is daartoe mei' te werken en dat het zal trachten dat 2 concerten gegeven zullen worden op het meenteterrein in de Kerkebuurt. De heer Doorman vraagt de medewerking van B. en om een goed plancier te maken voor de ui'' voeringen of te trachten een verplaats bare tent te huren. Hij biedt daartoe eet 2 tal adressen aan. ^sloten il F VER\ ,ngezxen lan de voc jntheff ing föuwverorc ntheffing "e bouw vei en heer ■ingen ged ;eschied, |ng teger il wacht e iet werk Vergade tahdgn Di 1 'ie adr ►dracht d «n huur v «rende mm WfT (J s 3 3 CP "O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 429