7 splan ier, ter i den 3ht in diïjl i het aalwater i s±ing ove voningen, BESLISSING. van leve- AlTorens in te gaan op het advies van den Directeur van Opent./erken //ordt "be sloten de stukken in handen te stellen van den Veearts- Keurmeester met de op dracht zich met den Inspecteur Douma of andere ter zake deskundigen in verbin ding te stellen>teneinde het rioleerings- plan te onderzoeken en van zijne "bevin dingen binnen veertiendagen na dagtee- kening van het uitgaand schrijven rapport in te zenden. Besloten wordt de woning voor een tijd van 3 weken ingaande 23 Janauri a.s. ter beschikking te stellen van verzoeker .1'anné Op het verzoek van Craats wordt voorloo- pig geen beslissing genomen. Het advies van den Directeur van Gpenb. te willen •;ericen za-l worden ingewonnen. jronden irden aan leding ld en aan irenstraot _t van no. taling Per irteert in gemeenfe* ;ijn ge- .n den it zal een uit leef t iorzitter •etaris ran de •por teert geschikt idem. Besloten wordt de beschikking dd.15 Lei 1928, le afd. no.26-2-51 waarbij aan -PSwagerwonende Torenstraat alhier ver gunning is verleend tot het maken van een uitweg voor zijn perceel Torenstraat 22 in te trekken en aan den Directeur van O../, op te dragen de rollaag ter breedte van den uitweg op te halen waarvoor een crediet wordt toegestaan van f 7,50. Beide stukken zullen den Raad worden medegedeeld. Besloten wordt de stukken te zenden naar de uezondheidscommissie te Baarn met ver zoek spoedig te willen dienen van advies. \7 xy\f kx f&jn tof ikkl I Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. i [7 urU, Lsou(lbJLirv^s -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 42