yy 4 ll Lcieele en Hed. o.s a.s. ,8 en 51 te willen 3hutting de van jril 1929: Scholte ie Hinder- t oprichten )e Windhoni ergunning' le aan- af haalt. BESLISSING. )e Vergadering kan zich met het advies Yersenigen en besluit dienovereenkomstig, mtrent het crediet voor het ontvangen bk het congres kan t.z.t. een nadere be- ilissing genomen worden. Besloten wordt adressant te berichten lat proces-verbaal is opgemaakt en dat iet resultaat daarvan wordt afgewacht. Besloten wordt de vergunning ïh't«P-ir'ékk'én IS VERVALLEK TH BESCHOUWEN iten van itweg reking Lcht schri, B. en W, erlaging iwvereeni- l» heer Hal 1 W. xrizah tot onder ingezien adressant niet voldaan heeft in de voorwaarden hem opgelegd bij de Itheffing van het bepaalde bij art.8 der Douwverordening tengevolge waarvan geen ntheffing is verleend, wordt besloten p bouwvergunning te weigeren. in heer Plag wordt omstandig mededee- Ingen gedaan ,wat ten aanzien hiervan is |3chied, met gevolg dat hij de beschuldi ttng tegenover het college intrekt en af lal wachten wak de verdere gevolgen van ■t werk van B. en W. Leiding vaI betref- schillend® deelt tartoe ;n dat 2 op het £e' De heer tn B. en >or de uit" •plaats- lartoe eeti e Vergadering zegt de medewerking toe et:dgn Directeur van Openbare Werken rl de adressen worden doorgegeven met pracht de voorwaarden aan te vragen «n huur van een verplaatsbare tent ge urende 1^2 mand. Door den Se cretaris mondeling beliandeld. met den Di recteur O.W. op 13 Juli' 1929. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. c/ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. V1 tcf c -s* Jt I"" 1 AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 430