11 V- 7J <?o w a a c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den 9 9 en afzender. Ver«Vrijwillige brandweer Soest. II. van dijk. Uoorderweg. Soest Voorzitter Bestuur School m/d Bijbel te Soest II.M. van Wely. Hoofd der school a/d Beetzlaan. Soest. Ged.Staten. Utrecht. 18 Jan.'29 KORTE INHOUD. 14 Jan.29 13 Jan.*29 15 Jan.'29 3e Afd. 3081/ zendt overzicht van de in het jaar 1928 plaats gehad hebbende branden. komt andermaal terug op de rioleering van de sloot langs den Uoorderweg. biedt ter vaststelling aan de lijst van armlastigen, welke in aanmerking komen voor vrije geneeskundige behandeling. verzoekt onder overlegging van de noodige bescheiden beschikbaarstelling van de ge raamde bedragen noodig voor den bouw van een schoollokaal en verbouw van het bestaande gebouw uitmakende de bijzon dere school te Hees. beklaagt zich over het niet schoonmaken van de schoollokalen welke gebruikt worden door de Zondagsschool, aangezien de schoonmaakster daarvoor geen vergoeding geniet. Uit de vroegere correspondentie blijkt dat in het bedrag ad f 60,- per jaar, dat door het Bestuur der Zondags school aan de Gemeente vanaf 1 Rebr.1925 is betaald is begrepen een bedrag van f 25>' dat de gemeente zal uitgeven voor het schoonmaken der lokalen. Aangezien deze toestand blijkbaar in gegaan is per 1 Juli 1928 zal volgens het oordeel van den Voor-; zitter aan de werkvrouw die de lokalen heeft schoongemaakt alsnog verschuldigd zijn f 12,50 over welk bedrag door haar beschikt kan worden. vragen in verband met een ter goedkeuring ingezonden raadsbesluit van 19 Dec.1928 Ho.1-2-175 tot wijziging van de gemeente- begrooting 1928 eenige inlichtingen om trent post volgno.358 meer in het bijzonder als wellicht van enkele gemeenten nog na- vorderings-declaraties zijn ingekomen, wegens aanvankelijk in mindering gebrachte schoolgelden. De afd.Onderwijs heeft hier Het o' ling bij d deeld Beslo deelei den R; zienii Raad niet gedee! 1929 reidii de Ra? verdei om aai mogen De li,; de bi. Aanges is vol te ste f 14.C schoo] Beslot lokale Zondag; li jks ■Juli uit te haar l bij de in de Beslot in den CD A J J- J Daqteekeninq volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 43