1 ir 1928 sring van st van komen ,ing. noodige n de ge- l "bouw an het bi jzon- nmaken uikt gezien ergoedini dentie - per ndags- br.1925 is an f 25»-! het n deze er 1 Juli den Voor-; lokalen uldigd r haar ikeuring ec.1928 emeente- en om- bi jzonde! nog na omen, ebrachte eft hier BESLISSING. Het overzicht, waarvan met belangstel ling is kennisgenomen zal den Raad bij de ingekomen stukken worden medege deeld. 3esloten wordt aan adressant mede te deelen dat van de zijde van 3. en 'V. bij den Raad stappen werden gedaan tot voor ziening in d e rioleering, doch dat de Raad op de desbetreffende voorstellen niet is ingegaan. Voorts zal worden medel- gedeeld dat andermaal bij de begrooting 1929 een crediet is gevraagd ter voorbe reiding van een rioleeringsplan.anneer de Raad dit crediet zal verleenen ,zal verder ernstige stappen worden gedaan om aan de bezwaren van adressant na ver mogen te voldoen. -De lijst wordt vastgesteld overeenkomst! de bijlagen hiernevens gevoegd. Aangezien aan de wettelijke bepalingen is voldaan wordt besloten den Raad voo te stellen het geraamde crediet groot f 14.065,65 ter beschikking van het schoolbestuur te stellen. Besloten wordt voor het schoonmaken der lokalen des Zondags in gebruik bij de Zondagschool der lied. Herv. Kerk jaar lijks f 25,- te vergoeden, eh vanaf 1 Juli 1928 aan de werkvrouw alsnog f 12,5^ uit te keeren wanneer daarover door haar beschikt wordt. De heer van Wely is bij de behandeling van deze aangelegenheid in de vergadering tegenwoordig geweest. tyfr ui/i. Besloten wordt Ged.Staten in te lichten in den geest hiernaast omschreven. AANMERKINGEN. CjJaL Ia/ sbi ll y< X 1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 44