BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. a> "o Aanduiding van den afzender. Dir. van Upenb. ■//erken. 12 «Jan.29 Doss 94/3 Si. u.H.Veenstra. Soest. 6 Kov.'28 KORTE INHOUD. omtrent een rapport ingeleverd waaruit blijkt dat wel eenige navorderings declara tie zijn "binnengekomen, doch niet betaald. De verhooging van dendesbetreff enden post betreft de gewone vergoeding aan buiten gemeenten verschuldigd. De Voorzitter brengt andermaal dit rapport ter sprake aangezien na de vergadering va! 15 Januari is gebleken dat de crediet- aanvrage ten doel heeft rioolbuizen te maken en te leggen bij wijze van werkver schaffing of werkverruiming .Ha bespreking! van deze aangelegehheid komt het den Voor zitter het meest gewenscht voor aan den Raad een crediet te vragen voor het maken van de partieele rioieeringen als door den Directeur in zijn rapport is bedoeld. De Directeur is bij deze bespreking aan wezig, en wordt opgedragen uitvoeriger plannen bij het college in te dienen en we] in dien vorm dat het riool vanaf de Talmalaan langs de Steenhofstraat en Korte: Kerkstraat eveneens als een partieele ri- oleering wordt voorgedragen. verzoekt het College wijziging te brengen in de vastgestelde huurwaarde van zijn ambtswoning en bij het bepalen van de huuri-l waarde den toestand per 1 Januari 1928 te willen beschouwen als overeenkomende met 1 Januari 1927 en de huurwaarde te willen bepalen op f 375»" ?er JaaT ingaande 1 Januari 1928. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 45