1 X 7 y BESLISSING. Besloten wordt den Raad het voorstel te doen de door den Directeur Bedoelde ri- oleeringen tot stand te "brengen door het malcen en leggen van de daarbij benoodig- de rioolbuizen, en op de begrooting 1929 een afzonderlijken post daarvoor uit te trekken tot een bedrag van f 1 Als gemachtigde van.den heer Veenstra- heeft de heer V.Uagtegaal alhier nadere mondelinge toelichtingen aan het College gegeven door voorlezing van het bij de stukken gevoegde verweerschrift. Daarna is een onderzoek ingesteld naar de juist heid der door de administratie der Di recte Belastingen destijds op gegeven huurwaarde volgens de PersoneeleBelas ting. Uit al deze onderzoeken komt het de vergadering voor, dat de beweegrede nen, welke den heer Veenstra tot het doen van het verzoek hebben geleid niet juist zijn.(Zie rapport afd.Onderwija 18 Jan.1929) Op grond van een en ander besluit de vergadering aan adressant te berichten, dat zijn verzoek niet voor inwilliging vatbaar is. Daarna komt ter sprake of er geen mogelijkheid bestaat het karakter van ambtswoning aan de woning te ontne men en deze van jaar tot jaar aan den heer Veenstra te verhuren. Ce Vergade ring is van meening dat het billijk zou zijn, indien de Raad kon besluiten hier- .toe over te gaan, weshalve het voorstel zal worden gedaan de drie woningen van d.e schoolhoofden der Openbscholen van af 1 Januari 1929 "te verhuren, en wel als volgt de woning Uiddelwijkstr. 34 huursom f 4-50,- ,Beetzlaan 22 alsvoor 1 450,-, Rademakerstr29 alsvoor f 35^» Den Raad zal daarbij vooraf een besluit ter vaststelling worden aangebodenwaar bij het karakter van ambtswoning aan de hiervorengenoemde onderwijzerswoningen worden ontnomen. Jt7// Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. /fee s AANMERKINGEN. ti/ J -t -g 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 46