BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Bouw- en Woning toezicht Voorzitter P.de Beer Soest. 21 Jan.'29 Dir. Op ent). Werken 21 Jan.'29 Doss.96/2 Idem. 21 Jan.29 DossI62/I Bestuur Een Schooi Jan.'29 met den Bijbel, te Soest. Dir.Openbare derken. 21 Jan.'29 Doss.78/7 en rapport Doss78/8 ongedag- teekend ingek.24 Jan.I999. biedt ter teekening aan een ontwerp ver gunning tot bewoning van het gebouw laan- straat 4 onder overlegging van een verkla ring van den apotheker Bierhaalder te Baarn, betreffende het resultaat van het gehouden wateronderzoek. brengt ter tafel een ontwerp-besluit tot wijziging der gem. begrooting 1928. doet schriftelijk afstand van ongeveer 17,lo M2 grond van het perceel gem. Soest Sectie G.no.3110 zulks ten behoeve van de verbreeding van den Smitsweg, tot een bree te van 10 M. bericht in aansluiting aan zijn rapport van 23 Nov.1928 dat het benoodigde crediet voor het bouwen van een viertal noodwo ningen dient verhoogd te worden met f 400,-' in verband met eenige wijzigingen in het bouwplan. brengt advies uit in verband met het schri ven van de Gezondheidscommissie te Baarn van 14 lTov.1928 betreffende den slechten toestand van de woning Schoolstr2a. verzoekt overeenkomstig art.72 der Lager- onderwijswet de noodige gelden beschikbaar te stellen voor de aanschaffing van leer middelen. 0 U 0 zendt in antwoord op het schrijven van 9 Jan. jl. 4e afd. no. l-2-179a opgave van materialen inde administratie van Openb. /erken verantwoord onder het z.g. niet-officieele magazijn. De directeur doet het voorstel ter voor koming van overschrijving en administra tief werk de verwerking daarvan te doen plaats vinden onder controle van B.en Dagteekening en volgnummer. '*a

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 47