SLISSIN Kort verslag van de besprekingen het R.K. schoolbestuur te Soesterberg en Wet&ouders op 30 Juli 1929. tusschen en Burgemeester Afwezig met kennisgeving: Wethouder hoenders Hamens het schoolbestuur zijn aanwezig de heeren H.C.M. van Beers, Architect, en A.E. Wegman, hoofd der school. De Directeur van Openbare Werken is mede aanwezig. De Voorzitter geeft het woord aan de vertegenwoordigers van het Schoolbestuur. De Heer van Beers spreekt zijn verwondering uit omtrent het door Burgemeester en Wethouders ingenomen standpunt in deze zaak. Bij de vroeger gehouden besprekingen werden nimmer van de zijde van Burgemeester en Wethouders posten aangEwezen waarop te be zuinigen zoude zijn. Wethouder Endendijk zegt dat de laatste afspraak was dat het schoolbestuur tot aanbesteding zou overgaan om te kunnen zien welke inschrijvingssom het laagst zou zijn. Men was reeds eerder van oordeel dat de raming te hoog was, en het schoolbestuur is toen medegedeeld dat de aanbouw voor een bedrag van f. 9600. zou kunnen geschieden. Volgens den uitslag der aanbesteding is nu gebleken dat het bezwaar van de hooge bouwkosten in vergelijk tot andere aangebouwde lokalen is blijven bestaan. In verband hiermede hebben B. en W. den Directeur van Openbare Werken opge dragen naar een en ander een onderzoek in te stellen. De Directeur van Openbare Werken vestigt er allereerst de aandacht op dat door hem bij rapport van 24 Mei j.1. aan B. en W. voor een dergelijken aanbouw was begroot een bedrag van f. 9600.- Het bedoelde lokaal heeftvTnhoült^an 700 M3, terwijl het aange bouwde lokaal op Hees een inhoud heeft van 1100 M3. De aanbouw te Hees kost f. 10980.-. dus f. 10.- per M3, terwijl de aannemer het werk voor de aanneemsom heeft kunnen uitvoeren. Een bedrag van f. 9600.-- is reeds vrij hoog, en het staat voor hem onher roepelijk vast dat die som meer dan voldoende is voor den aan bouw der R.K. school. De heer van Beers, die de verschillende opmerkingen van Burgemester en Wethouders heeft bestudeerd, is van oordeel dat men bij de beoordeeling van het werk in de ruimte is gebleven. Hij zal gaarhe nadere uiteenzetting ontvangen omtrent de door B. en W. voorgestelde bezuinigingen. De Directeur van Openbare Werken acht een nadere uiteen zetting totaal overbodig. Hij blijft van oordeel dat een derge lijk werk wel voor f. 8500.- a f. 9000.- uit te voeren is. Men is altijd in deze gemeente onder dat bedrag gebleven", ook de particuliere eFchitecten voor de bijzondere scholen. De heer van Beers kan niet inzien dat men voor f. 9600.- een dusdanig; werk kan uitvoeren. Wanneer hij de voorgestelde bezuinigingen nagaat zou hij bovendien nog komen tot een bedrag van plm. f. 10600, De Directeur van Openbare Werken herhaalt nog eens dat de practijk geleerd heeft dat men voor f. 96D0.- k £tn *b o uw 6 n B. en W'. zeggen ook dat zij van oordeel zijn dat de bouw niet meer dan f. 9600.-- behoeft te kosten. Verder geven zij eenige bezuinigingen aan, die naar hun oordeel aangebracht zouden kun nen worden. De heer van Beers zegt dat het schoolbestuur vroeger nimmer eenig bericht heeft gehad dat de bouw niet meer dan f. 9600. zou mogen kosten. Had het bestuur zulks geweten, dan had het daarmede rekening kunnen houden. Voorts acht hij het door B. en W. voorgestelde bedrag ad f. 450.- voor een opzichter te laag. Wethouder, Endendijk Vermelding ndien van het itgegane stuk Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor- Aor* mot \70rm0\A\nn AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 482