S LI S SI N Wethouder Endendijk betpogt dat wel degelijk een opzichter te krijgen is gedurende 5 maanden tegen een belooning van f. 450.- Ook bij den bouw der/ichool te Soesterberg en bij andere bijzon dere scholen wordt een belooning toegekend, welke naar dat bedrag is berekend. De Voorzitter zet nog uiteen dat de Raad in beginsel tot beschikbaarstelling van de benoodigde gelden besloten heeft. De financieele uitwerking behoort bij B. en W.die dus bevoegd zijn hun oordeel omtrent de aanvrage te geven. Indertijd is wel dege lijk gezegd, dat indien het bedrag ad f. 9600.-, bij de aanbeste ding benaderd zou zijn, er geen bezwaar bij het college zoude zijn Waar de aanneemsom thans zooveel hooger is, hebben B. en W. bezwa ren, terwijl zij als leiddraad voor het bestuur een lijstje van aan te brengen bezuinigingen door den Directeur van O.W. hebben doen opmaken, waardoor de mogelijkheid zou kunnen bestaan dat de aannemer alsnog het bedrag van f. 9600.- kan benaderen. De be spreking gaat dus om het totaal bedrag, en niet over de aan te brengen bezuinigingen; deze zijn ter beoordeeling doorgegeven aan het Schoolbestuur. Wethouder Endendijk zegt vervolgens ook nog dat het om het totale bedrag gaat. B. en W. vragen zich af hoe het mogelijk is dat de aanneemsom zoo hoog is, in vergelijking tot den aanbouw te Hees. De Directeur van O.W. zet nog uiteen dat het lokaal te Hees ook grooter grondvlak heeft, en hoe grooter het grondvlak is, hoe hooger moet de aanneemsom zijn. De Voorzitter blijft van oordeel dat het bestek herzien moet worden om te komen tot een bedrag van f. 9600.-. Dit bedrag noemt hij reeds vrij stijf. De heer van Beers ziet geen kans om het bestek zoodanig te herzien dat meh tot een bedrag van f. 9600.- komt. Hij vraagt thans het standpunt van B. en W. te mogen vernemen. De Voorzitter en Wethouder Endendijk lichten nogmaals het standpunt van het gemeentebestuur toe. Zij verzoeken het school bestuur een positief antwoord te geven op het schrijven van B.en W. da. 17 Juli j.1. waarna éen beslissing zal volgen. De bespreking wordt hierna beëindigd. Vermelding indien van het hitgegane stuk Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor- Hpn met vermeldina AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 484