y- 3 3 JJH. e e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Mej .v.Vliet-Kuit Soest Voorzitter M- ïi. R.K. Werklieden Vereen."St.Joseph. Soesterberg. led.Staten, Utrecht. lil. Bestuur v/d Aarts Diocesanen R.K. Boeren en Tuinderp Bond. Arnhem. Voorzitter Wethouder Onder wijs. 30 Juli'29 29 Juli*29 30 Juli'29 2e Afd. no.1896/ 1033. 22 Juni'29 KORTE INHOUD. vraagt vergunning tot het plaatsen van een reclamebord in haar tuin Eikenlaan! stelt voor te besluiten aan Jan Vos, boren te Soest 24 Maart 1869, den titelI te geven van opzichter 3e klasse en een! .Jaarwedde van f 2000,- alsmede een rij. wieltoelage van f 3°»- toe te kennen, er| voorts den pensioensgrondslag vast te stellen op f 2000,-, alles ingaande 1 Januari 1929. vraagt toestemming voor het houden van een bloempjesdag op 15 Augustus a.s.ten| bate T.B.C.bestrijding. zenden afschrift schrijven door het Col-| lege gericht tot het Comité van Actie tot zuivering van de Luntersche Beek. verzoekt den Raad overeenkomstig art.25] 2 der Nijverheidsschool te willen uit spreken dat de oprichting en in instandl houding van een cursus der ambulante huif houdschool in de gemeente Soest wordt noodig geoordeeld. stelt voor de besluiten te nemen. Ie. aan het bestuur der Stichting Enger- daalschool voor het aanschaffen van leermiddelen een bedrag van f 497>j5I beschikbaar te stellen 1 2e. aan het bestuur der R.K. U.L.0.schooi voor het aanschaffen van een R.K.aetT de in de Fransche taal een bedrag f 108,- beschikbaar te stellen. adviseert den Raad een alfabetische lÜj aan te bieden voor het doen van een keuzej tot lid van de Commissie van Toezicht op| het Lager Onderwijs en op die lijst te plaatsen no.l.R.L.van den Bergkassier te Soest en W.van der Lek, Architect te Soest. <y 3 C CT> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 487