Tï- 5 J 4 J>8. c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Garage Galjart. Soesterberg. Afd.Utrecht van den Bond van Gemamb tenaren en dagelijksch Bestuur v/d Bond van Gem.ambtena ren. Vereeniging voor Werkverschaffing voor Hulpbehoeven blinden. Voorzitter ie J.van Galen. Braamweg 14. Soest. Directeur O.W. N.V. Bouw- Exoloi t?>tie Mij leidebloesem" te Laren. N.H. 3 Juni'29 31 Juni'29 25 Juni'29 30 Juli*29 No.102/2 KORTE INHOUD. biedt zijne garage aan voor berging van brandweermateriaal. noodigen het College uit tot lunch en dinei ter gelegenheid van de jaarvergadering. wenscht in de maanden Augustus, September of Gctober met een lijst rond te gaan bij de ingezetenen. stelt aan de orde de beslissingen op de rapporten van den Directeur van O.W. en de bouwcommissie ten aanzien van de plan-1 nen tot verbouw van het Raadhuis en tot den verbouw van het bestaande gebouw aan den Lange Brinkweg t.w. Brandweercentrale en Vleeschkeuringsdienst tot kantoor van openbare werken, alsmede den bouw van een afzonderlijke garage. vraagt toestemming met ijs te mogen venten| of daarmede een standplaats in te nemen. zendt rapport en plan van een op te richte| badhuis. verzoekt over te gaan tot verharding van het weggedeelte bedoeld onder E van het besluit van den Raad tot ruiling van grona| dd. 2 October 1928 3e Afd.5-3-33- <y S G 3 CP Hso. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 489