V X BESLISSING. Aangezien het in het perceel aanwezige kater blijkens verklaring niet onverdeeld deugdelijk is, wordt met het oog op de uitbreiding der waterleiding in de*Laan straat de bewoonbaarverklaring afgegeven ||voor den tijd van één jaar. Iet besluit zal ter vastelling aan den iad worden aangeboden. sesloten wordt den Raad voor te stellen jien grond te aanvaarden op de gewone ivoorwaarden en onder bepaling dat de kosten van overdracht en eventueele op meting komen voor rekening der gemeente. besloten wordt het crediet aan den Raad ian te vragen te verhoogen met f 400,- ïn te stellen op f 5400,- üesloten wordt den eigenaar van de woning lan te schrijven de door den Directeur ran Openb.Verken voorgeschreven verbete ringen binnen eene maand na uitreiking ran de aanschrijving aan te brengen. J-ordt besloten het noodige crediet bij len Raad aan te vragen In afwijking van het voorstel van den [directeur van Openb.Verken wordt besloten de door hem opgegeven voorraden te doen verantwoorden in het officieele magazijn en den Raad in verband daarmede een be sluit tot wijziging der gem.begrooting 1928 aan te bieden, nadat de financieele Commissie overeenkomstig hare wensch op genomen in de notulen harer vergadering van 24 Dec.1928 een oordeel zal hebben itgesproken. 3° 4e Afd. 1-2-182 3 r 4/ Jnyji 4 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 3" tX^CJUuJ-*-~r /ioj*t» Jj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 48