v •3 BESLISSING. Bet het oog op het raadsbesluit dd. 24 Juli j»l» tot den houw van een garage |in de bestaande 0,L.school, wordt beslo- en niet op de aanbieding in te gaan. Besloten wordt aan de uitnoodiging gevolg te geven. )e collecte zal niet worden gestuit, Besloten wordt den Raad voorstellen te jloen overeenkomstig de ingekomen rap porten. Belet op het advies van den Inspecteur ^an Politie wordt besloten het venten toe te staan zonder het innemen van sen standplaats. ^esloter wordt den Raad nadat het advies ^an den Gezondheidscommissie zal zijn -^gewonnen, het voorstel te doen over te m tot stichting van een badhuis over eenkomstig plan A van den Directeur van |C..7, Omtrent de plaats waar het badhuis gesticht zal worden besluit de vergade ring bij meerderheid overeenkomstig het advies van den Directeur van O.W. t.w. |de Lange Brinkweg. «sloten wordt den Directeur O.W. op te dragen spoedig een kostenberekening in |te zenden. 1/ r V~ 3 V ff 6 3 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1 Z 2.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 490