3t. Ut BESLISSING. 3esloten wordt den Directeur wan O.W, Cp te dragen tot werharding ower te gaan en aan de Waterleiding Mij. prijsopgaaf te vragen wan den aanleg der waterleidinlg in dier woege dat 2 opgaven gevraagd wor len n.1. de Verlengde Talmalaan tot Beu jkenlaan en vanaf Spoorstraat - Soester- jengweg - Verl.Talmalaan tot Beukenlaan. )e vergunningen worden verleend overeen komstig de "besluiten hiernevens als bij [lagen gevoegd en geboekt onder de nrs. I/83, 1/88, 1/87, en 1/91. )e laatste -vergunning wordt verleend voor den tijd van ée'n jaar. 3esloten wordt aan Wed.H.van Veen een iste ondersteuning toe te kennen van 3,- per week en aan D.Ernsten een vaste ondersteuning van f 2,50 per week. besloten wordt tot 1 September 1929>zijn le het einde van het seizoen voor de be lastingschuldige J.J.Putman de met hem [thans getroffen regeling ten aanzien van le betaling der belasting op Publ.Verm. [te blijven toepassen. lesloten wordt te berichten, dat het col |dege in beginsel geen bezwaar heeft om net een aanneemsom van f 98^3»- genoegen [te nemen. Alvorens echter een definitie ve beslissing te nemen zal verzocht wor- /n alsnog mede te deelen, welke bezui nigingen in den opzet zijn aangebracht, [•korts zal nog worden medegedeeld, dat [het College ten aanzien van den post 'opzicht" het standpunt handhaaft en [verzoekt dezen post terug te brengen oio f 450,-. i STJ 3 <A' Hik- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 7 /3 - ^/V// V/ 2 \f CA^P

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 492