n- a J ri- J 3 n. n>. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. s 4^. Aanduiding van den afzender. J.M. -y.d. Oord. Soest. A.v.d.Ven. Birkstraat 14 Soest. Directeur 0.ï»'« Bestuur der Ver- eeniging ter Be vordering van het Nijverheidsonder- wi j s. Soest Vereeniging "Soesterberg* s Bloei" C.J.van Hengstum. Soest. ft.van Dorresteijn Soest. 12 Aug'29 9 Aug'29 no.95/29 9 Aug'29 9 Aug'29 5 Aug'29 1 Juli'29 KORTE INHOUD. wenscht eene collecte te houden ten bateI van de Vereeniging "Steun aan Nederland-! sche Tuberculose onbemiddelde standge- nooten"op Donderdag 15 dezer. wenscht een openbare geldinzameling te houden ten bate der Vereeniging "Herwon-| nen Levenskracht"op l8 Aug.a.s. rapporteert de wenschelijkheid in de nieuwe waterleiding Laanstraat - Koning:) nelaan boven het reeds bepaalde aantal nog een brandkraan te plaatsen op den hoek Beckeringhstr. - Koninginnelaan, aal gezien bij de uitvoering van het werk isj gebleken dat de Maatschappij de hoofd-| buisleiding aldaar ter plaatse aanlegt. bericht naar aanleiding van het in ge- ^et bruik nemen van een 4e leslokaal door hej bestuur der Engendaalschool dat wanneei onverhoopt geconstateerd moet worden,'"Hel gebouw niet overeenkomstig het doel worij gebruikt, het Bestuur bij het College tej zwaren zal inbrengen. verzoekt het rijwielpad langs den Kamp weg af te zetten met paaltjes, aangezien] het pad thans wordt stuk gereden. vraagt vergunning ingevolge de Hinderwet ■j^ ^eze voor het oprichten van een smederij aan Bovereenk de Middelwijkstraat perceel Sectie A noi|tet. 2177. vraagt vergunning ingevolge de Hinder"- I tot het hebben van een bewaarplaats voor| petroleum.op het perceel Sectie A.no. 1575 Burgemeester Grolthestraat 2. Ui <D 3 G O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 495