3 J U tr- J U. 9 ti J mmm fcj. li S S s a ~o (rtf. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ÏT.V, American Pe troleum Comp. s-Gravenhage. Voorzitter Voorzitter Voorzitter Pa.van Lankeren en Co. Zeist. J.Zeggelaar. 2e Weteringpad. Soest. Directeur O.W. 12 Aug'29 vraagt vergunning ingevolge de hinderv/et (Besloten tot het uitbreiden van de "bestaande onder.Bjt besl grondsche benzinehewaarplaats in- op per-(Tegd. (D ceel van We edestraat kad. "bekend in Seotiel H.4872. stelt voor, ter toepassing van het bepaalde| bij art.29 le lid van het melkbesluit stbl.1929»no.43 voorschriften vast te steil len in verband met het vervoer of het ten. verkoop in voorraad houden van melk en nel| producten en van als zoodanig aangeduide waar door of vanwege hen die het bedrijf| van melkverkooper uitoefent. Een ontwerp-besluit wordt de vergadering ter vaststelling aangeboden. deelt mede dat na veel correspondentie het niet is mogen gelukken de niet- verant| woorde coupons Haarlem (rekening 192l) te achterhalen, terwijl het gewezen raadslid] de heer Scheffer niet bereid is gevondeU het ten behoeve van hem uitgekeerde bedrag| wegens reis- en verblijfkosten ad f 3°>" terug te betalen. Spreker stelt voor den Raad een crediet te vragen ad f 100,- ten-I einde het tekort in de opvolgende gemeentej rekeningen te dekken. vraagt de beslissing van de vergadering of het al of niet voldoen der nota grooti f 155,80 der firma Breure alhier wegens leverde brandstoffen, aangezien volgens overeenkomst aanvullende brandstoffen te- trokken hadden moeten worden bij den han delaar Sukel behoeft ontheffing ingevolge art.8 der bouwverordening in verband met het vijfde door haar ingediende bouwplan voor een duo-J bel woonhuis aan den Verl.Postweg. vraagt uitstel van de hem opgelegde ver plichting tot storting in het Wegenfonds ten bedrag van f 224,- tot ^7 Augustus a.-j biedt ter behandeling aan eenige verzoGeI om bouwvergunningen vergezeld van de nc"| dige teekeningen en adviezen. B( t i w CP Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 499