fi* twerp- luit 17 in- evens sstitu- 7,40. ran de Ljen- sestal school- 100I in 1 rap- .e voor 'd.no. •goeding; ;ering sluiten irleenen ,n de der alen jaar ier inge- iet- gegaan en Ex- och and met gelegei B E S L I S S I N G. Wordt besloten. 3 *4^. 1 /- A Besloten wordt een verlicht en verwarmd schoollokaal ter beschikking te stellen 'tegen eene vergoeding van f 0,75 Per avond. -«7 ->f/i Overeenkomstig het voorstel van den Voor zitter wordt besloten deze beslissing mede te deelen aan MejJ.Beuzel-Ooster- kamp en Mej.H.J.Assink- Levers. 33^ Besloten wordt adressant overeenkomstig het bepaalde bij art.11 ,3 sub c ont heffing te verleenen van het verbod tot het in twee richtingen berijden van de Torenstraat, welke straat bij besluit van den Raad van 13 Jan.'28, le Afd. no. 23-1-14 is gesloten verklaard in de rich' ting van Amersfoort naar Soest^Beze ont heffing gaat in op den dag,waarin meer genoemd raadsbesluit in werking zal zijn getreden. 1/ aJcLxA^t <Al \X- X- Ü2- S Be machtiging wordt verleend. auM" Besloten wordt den Raad voor te stellen he ¥.v. te dagvaarden tot nakoming der koopovereenkomst aangezien de N.V. in gebreke is gebleven mede te 'werken tot Bet passeeren der definitieve acte en de koopsom niet heeft betaald. Ji Üf Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 'f cG cfe-eAvw - 1 f JL# 1f fr* /,t \ArA sï'1" ar 1 v fZ// 'xj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 4