7 BESLISSING. iinderwet fee,sloten wordt de vergunning te verleenen. mde onder-Bt besluit is hiernevens als bijlage ge- i- op per- fecegd. (Doss. 287.) 1 in Sectie 5t bepaalde| cbesluit Lst te steil )f het ten[ aelk en aell ingeduide iet bedrijfl •gadering identie .et- veran'l 1921) te 1 raadslid s gevonden,L :rde bedrag| ,d f 30,- voor den 100,- ten-, .e gemeentel ;adering ita grooti wegens volgens offen be den han- 8 der .et vijfde or een dub-J gde ver- ge nf onds .gustus verzoeten! van de nocf Brt besluit wordt vastgesteld. lordt besloten. ingezien is gebleken dat de bestelling lij de firma Breure is gedaan zonder op- lettelijk het contract te verwaarloozen, ordt besloten de nota te voldoen. |e ontheffing wordt verleend onder voor aarden, dat in het Wegenfonds wordt ge- port een bedrag van f 256,- voor aanleg- gosten en f 44-,- onderhoudskosten, to&aal 300,-, [°rdt toegestaan. |e vergunningen worden verleend overeen- lomstig de besluiten hiernevens als bij- agen gevoegd onder de nrs. l/lOO;l/. 99 I ontheffing bepaling art.14 der bouw- JJ^ening. 1/57 met ontheffing van de .^lingen art.13 en 14- der bouwverordening f57 met ontheffing art.12 der bouwverord J Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 's, AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 500