da 31 g s s BEIIANPELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender, voorzitter X. Voorzitter Wethouder Onder- wij s. Idém. Gemeente-secretar is .O 12 i :f fl KORTE INHOUD. stelt voor den Raad een besluit tot vasij stelling aan te bieden- tot openbare ver koop der houten noodwoningen voorzooïej die nog aanwezig zijn. vraagt ten behoeve van de lüannenzangver- eeniging "Apollo" de beschikking over eeij gemeenteterrein aan de Soesterbergsche- straat teneinde dit terrein te gebruik^ voor een openlucht kinderspel. adviseert te besluiten op Dinsdag 20 en Donderdag 22 Augustus a.s. telkens van 7 tot 8 uur in het gemeentehuis gelegen-] heid te geven tot het doen inschrijven van leerlingen voor de te stichten open-1 'bare U.L.0.school. deelt mede erin geslaagd te zijn de 3 openbare lagere scholen te voorzien van een Radio-toestel .Het bij de begrooting verleende crediet, dat bedoeld was voor 2 toestellen zal overschreden worden met] f 93 *75 Tereeniging voor Volksonier-J wijs alhier heeft zich echter bereid verj kiaard in de hoogere kosten bij te dragenj rapporteert mondeling dat de heer ..Scne^] fer bezwaren maakt tegen overdracht van den grond welke door den Raad aan hen is verkocht, aangezien hij dezen grond wenscht overgedragen te zien aan zijn zoon. Het raadsbesluit zal mitsdien wifl ziging behoeven doch om den heer Schei"! fer in zijn plannen tot het bouwen van een woonhuis niet te belemmeren, advis8e1 Spreker te besluiten den heer Scheffer toe te staan op den gemeentegrond voor eigen risico te gaan bouwen. D co "o pniblsrrnoV I i ui )i -( Lr: i rn i i '"O i'! (jo I- Q Dagteekenittg li'iirjii'! ns<i; OOS. en .(IshljOfiSQ 'volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 501