BESLISSING. let intrekking van het besluit 15 Juli [929» 3e kfd.no. 1/82 wordt alsnog aan (.Burgsteden te Soesterberg vergunning rerleend van den bouw van een dubbel- [oonhuis. lp het verzoek van L.Swanenburg ,Banning- jjtraat 42 te Soesterbergtot oprichting fan een kuikenhuis,wordt besloten adres sant mede te deelen, dat op zijn verzoek |nist kan worden beslist, aangezien zijne Janvrage niet voldoet aan art. 67 der lbouw'ver ordening lordt besloten. lesloten wordt de Zangvereeniging "Apollo Je berichten, dat over het gemeenteter- |rein beschikt kan worden, dat goedgevon- jen wordt in overleg met den Directeur in Openbare Werken eenige boomen te kap ten en dat van gemeentewege tijdens de |ur;voering gezorgd zal worden voor een |ank drinkwater. rereenkomstig het advies wordt besloten. ■ploten wordt de bijdrage van de Ver. Ivoor Volksonderwijs ad f 93»75 "te aan- yarden en de desbetreffende post op de ■egrooting 1929 in uitgaaf met gelijk Tedrag te verhoogen. poelgevonden wordt den heer Scheffer te Ipgunnen tot het bouwen over te gaan, toneer hij alle risico daaraan verbonden foor zijne rekening wenscht te nemen. t 7/J AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. x/ ,H ft-j. U)ij

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 502