BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. H. f. Bewoners Dorre- steinweg. Voorzitter Directeur O.W. 9 Aug'29 12 Aug'29 Y/ethouder van Onderwijs. Idem. Voorzitter wenschen uitbreiding der waterleiding ij den Dorresteinweg. stelt voor een ontwerp-besluit samen te stellen tot openbare verhuur van gem.grot den. rapporteert de kosten van wegenverbeteri» als Koninginnelaan, P.C.Kuijperstraat, Gallenkamppelsweg en gedeelte Soesterberj schestraat en vraagt daarvoor de noodige credieten. adviseert de aanvrage wegens aankoop Tan nieuwe leermiddelen der nieuwe o.l.school] te Soesterberg tot een bedrag van f 172]' goed te keuren en thans over te gaan tot het aanvragen van een offioieele prijsop-] gaaf aan een 3tal firma's. Hij deelt ver-I volgens mede, dat de benoodigde meubelen zijn besteld bij de firma YY.de Koning te Velp adviseert de aanvrage van de Engendaal- school tot aankoop van leermiddelen tot een bedrag van f 2662,65 goed te keurent doch de beslissing terzake aankoop meuti-' lair uit te stellen totdat het Bestuur ie nijverheidsschool medexverking zal heften verleend tot verbouwing van het 4e lokaal stelt voor met de begrooting 193^ reken;; te houden met het aanschaffen van verbani kisten en daarvoor f 3®*-1»" u.it trektó Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 503