u. 'lip f fa BESLISSING. samen te aa gem.grorl besloten wordt het adres te zenden «an le waterleiding Maatschappij met verzoek [te villen mededeelen of deze uitbrei- ling kan tot stand komen zonder "bezwaar [der gemeentekas. an den Secretaris wordt de opdracht gegeven. besloten wordt den Raad overeenkomstig [iet rapport voor te stellen tot verbe tering der wegen over te gaan en de ge- trraagde credieten te verleenen. adviezen en genomen beslissing van len wethouder worden goedgekeurd jbfi. Dvereenkomstig het advies wordt besloten ïordt besloten. U Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 504