7' BESLISSING. De vergunningen worden verleend over eenkomstig de besluiten hiernevens als bijlagen gevoegd en geboekt onder de nrs I/96, 1/101, 1/103, 1/104, 1/108, 1/109, 2/38. 2/39, Op het verzoek van J.Mantel te Soester- berg tot het bouwen van 24 stuks kippen hOxiken wordt besloten de vergunning te verleenenjwat betreft de hokken met uit sondering van die op de situatieteeke- ning gemerkt A. en B Deze laatst be doelde hokken kunnen worden gebouwd on der voorwaardedat na 1 jaar opnieuw vergunning wordt gevraagd. Besloten wordt de vergunning te weigerer op grond van gevaar een en ander na der omschreven in het besluit hetwelk als bijlage hiernevens is gevoegd, on der no. 288. Alsvoor overe enkomstig het als bijlage der notulen gevoegde besluit no, 293* .Aangezien aan de wettelijke voorschriftejn i is voldaan en geene bezwaren tegen de oprichting bestaat, wordt besloten gun stig op het verzoek te beschikken over eenkomstig het als bijlage dezer notuler gevoegde besluit no, 295» Besloten wordt de bewoonbaarverklaring af te geven. Besloten wordt den eerst aanwezend inge Hieur als antwoord op zijn schrijven imededeeling te doen van den stand van zaken. 2? J? 1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. tS

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 508