jq? BESLISSING. botificatie. besloten wordt een lokaal der O.L. school 1 in de Kerkebuurt "beschikbaar te stellen Ionder voorwaarde dat omtrent de dagen (waarop het localiteit gebruikt|moet worden loverleg gepleegd wordt met het hoofd der Ischool. - «Besloten wordt de woningen als volgt te berhuren: jH.'Iesterveld Bosstraat 21b. kan in huur brijgen de leegstaande woning in het blok lier serai-permanente woningen laatste- llijk bewoond geweest door het gezin Man- Inée. IC.Iolfsen. Bosstraat 21cc wordt de nood- Ivroning aangewezen gemerkt IV van de hier |bij behoorende situatieteekening. J.van Zweede. Bosstraat 2lc het woonver- Itrek van de woning genummerd III. Il.ïïiss, Bosstraat 2lbb wordt toegewezen Ide woning genummerd II alsmede de 2 {slaapkamers van de woning III. )e woning genummerd I blijft voorloopig lonbewoond. besloten wordt te berichten dat tegen plaatsing geen bezwaar bestaat. ^sloten wordt te berichten, dat verbe uring van den weg slechts kan geschieden loor algeheele vernieuwing van het wegge deelte waartoe echter eerst kan worden ^■ergegaan, wanneer het door den Raad r stgestelde wegenplan in uitvoering ür^t genomen. J r/ T Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 510