33' J3 dJf' jr 33 f d^- dj s 6 a c J? "o X. 3. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. B.V. Arnh.Water- leiding Mij. Utrecht. Directeur O.W, Voorzitter Voorzitter Wethouder Armen zorg. Voorzitter HAV.Bataaf sche Import Mij. s-Gravenhage H.A »W.Lüschen. Soest. 15 Aug'29 lé Aug'29 no. 24/24 19 Aug'29 19 Aug'29 KORTE INHOUD. geeft kostenhegrooting van aanleg water, leiding in de Talmalaan. vraagt machtiging tot verlenging van het contract aangegaan met de H.V. "Osram" inzake afname van electrische lampen, nool dig voor de straatverlichting, en adviseel een contract af te sluiten van 1000 lampei stelt voor de Directie van de Gem.Bedri.j71 te Amersfoort nadere inlichtingen te vra gen omtrent de berekening van den kost prijs van het gas in den gashouder te Amersfoort aangezien uit de toegezonden kostprijsberekening is gebleken dat een aftrek wordt toegepast wegens eigen ge bruik en de geleverde gashoeveelheid aan deze gemeente. stelt aan de orde de behandeling van de rekening van het Wegenfonds over het dienstjaar 1927» stelt voor Wed. J.J.A. Muller, Nieuwe'jeg 79 alhier op haar verzoek een ondersteu ning toe te kennen van f 5»~ Per week. stelt voor vast te stellen eenige beslui' ten tot ontheffing van schoolgelden vraagt uitstel tot het aanvragen van hinif wetsvergunningen voor den opslag van pe troleum totdat een geschikte plaats zal zijn gevonden in deze gemeente voor veE". ging van een benzine - en petroleum laai'j station. vraagt vrijstelling van belasting over 120 vrijkaarten uit te reiken bij voering van een operette tijdens de telijkheden 900-jarig bestaan oudste oc- konde Soest. ïordt besl Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 511