SÏ3 Uf H ocy$, BESLISSING. beslui' sn In verband met deze kostenbegrooting irordt besloten de ïi.V. "De Enghrand" ilhier mede te deelen dat in de Verl. falmalaan tot Beukenlaan waterleiding m /orden aangelegd»indien zij als iiaarborgsom in de gemeentekas stort '1687,50» zijnde 75^ van de aanlegkosten kd f 2250,-- van het ■feesloten wordt de machtiging te ver gram" «Leenen het contract te verlengen op ba- pen, nocjHsis van afname van 1000 lampen. adviseeiT 30 lanoei ^ordt besloten. Je rekening wordt goedgekeurd voor zoo- rer het ontwerp betreft en zal den Raad ter voorloopige vaststelling worden aan geboden. Hordt besloten. )e besluiten Afd. No.8 ino.6;no.5/é/7;no2en no.4 Felke als bijlagen hiernevens zijn ge- oegd voorden vastgesteld. -esloten wordt uitstel te verleenen tot E Januari I93O. over de op- Ie fees-1 3te oor-I eöloteh wordt geen vrijstelling te ver- -enen. AANMERKINGEN. ^r-gfz/z Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 512