4 /lh 4 BESLISSING. liet advies van den Directeur van 0.7'. zal worden ingewonnen. Inmiddels wordt ?oedgevonden dat het schoolbestuur de openbare aanbesteding aankondigt onder voorbehoud dat de gunning eerst plaats leeft,wanneer daaromtrent toestemming [s verleend door het college van B. en ges enta erdenkinsB/orcl-t besloten, udste ooi^ gustus ta Fordt goedgekeurd, Ifordt besloten. sA'vjp Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. CtA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 514