J 5 J e e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 0. De Voorzitter Dir OpenbIerken J. In 't Hout. Soesterberg. De Voorzitter De Voorzitter 26 Jan129 opent de gelegenheid tot kennismaking met een 4-tal opgeroepen sollicitanten naar de betrekking van Hoofd van de Afd, Financiën ter secretarie dezer Gemeente. "biedt ter behandeling aan eenige verzoeke om bouwvergunningen met daarbij behooren teekeningen en adviezen. verklaart accoord te gaan met de voor waarden waaronder hem bij besluit van B.en J. van 22 Jan.jl. reg.no.20 ont heffing is verleend van art.14 der bouw verordening. biedt ter vaststelling aan een voordracht1 aan te bieden aan den ^aad naar aanleiding- van de ingekomen verzoeken der besturen der bijzondere scholen om hun overeenkom stig het bepaalde van art IO3, lid 3 3-er Lager Onderwijswet 1920 een voorschot op de vergoeding over 1§29 te verleenen. stelt voor alsnog in de notulen op te namen de beslissing van het College ten- aanzien van het verleenen van bijslagen en uitkeeringen aan werkloozen zooals de zen zijn vastgelegd in het schrijven aan de arbeidsorganisaties dd. 24 Jan.1929 no. 331/2. w 3 C CD Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 51