BESLISSING. achtereenvolgens wordt kenni sgem: ',akt met de heeren: A.Zadel te Sneek, A.Post te Hilversum. J.ÏÏ.Fellinga te Delft. G.Hospers te Utrecht. Van den heer F.Bekink te is "bericht ingekomen dat tatie intrekt. Door de vergadering wordt "besloten dat de Burgemeester en de Secretaris omtren de sollicitanten G.Post en G.Hospers "bij de resp. gern secretariseen te Hilvei sum en Utrecht nadere inlichtingen zuil worden ingewonnen. s-Gravenhage hij zijn solli en )e vergunningen worden verleend overeen- domstig de besluiten hiernevens gevoegd en geboekt in het desbetreffend register onder de nrssl/l, 2/4,2/6 1/14, l/'J1/17 l/l8 en l/l^* Op Let 'verzoek van G.BeliT tot het oprichten van een serre met gare ge op een terrein gelegen a/d Birkstraal wordt besloten de beslissing te verdagen voor het doen instellen van een nader 01 derzoek door O.W. Ifet inachtneming van de voorwaardenver-' bonden aan de ontheffing wordt thans be J.J. In Hout te Soesterberg sloten aan vergunning te verleenen "tot het bouwen van een villatje, overeenkomstig het be sluit hiernevens als bijlage gevoegd on der 1/2 gem. archief. >e ontwerp-voordracht wordt goedgekeurd |en zal den Kaad ter vaststelling worden [aangeboden. A tn het voorstel is hierbij gevolg ge geven. f* <//0 V 0, J ■7^ Cf 33 V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. usjstL •V* lo dv-O+1 U> I cb^,{/)Mu AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 52