r -2- breidingsplan voor eerte gemeente als Soest. Daarom is het noo- dig dat gedeelten voor bebouwing bespaard blijven. Spreker vraagt de vergadering af of de Eng-oplossing wel gelukkig ge kozen is, en zegt dat de bebouwing van de Molenstraat al een sta in den weg is, waaraan helaas niets meer is te veranderen. Tot de Molenstraat vooral rechts is het mooi, na de Molenstraat treft men een weidsch uitzicht aan. Daar zal eene bebouwing moeten komen, hetgeen te omvatten is in ruime "regen te projec teeren, perspectieven en uitzichten te bewaren en te zorgen voor behoud van het natuurschoon. Ten opzichte van dit laatste denkt Spreket aan het pracht stukje bij Trein 8.28 alwaar een overzicht bestaat van de heuvelrij en de stuifduinen. Boven dien is er een mooi gezicht te houden over den molen naar het gesticht St.Louis, de gemeentetoren is een mooi monument om in het zicht te houden, terwijl de heuvelrij en de stuifduinen als vergezicht moeten behouden blijven. In ieder geval zou Spre ker willen beginnen met 3 gezichtslanent le. over den molen naarSt.Louis. 2e. naar de Gemeentetoren. 3e. naar de Stompert. Het is een groot gemeentebelang een goed uitbreidingsplan te hebben oordeelt Spreker, ook al zou de vaststelling gepaard gaan met groote offers. Bovendien wenscht hij er op te wijzen, dat het ontwerp na aanneming zijn naam zal dragen in de verre toekomst en wel om reden dat hij als Burgemeester blijft, ter wijl de overige leden van het gemeentebestuur gaan. De heer Doorman zegt nog twee gezichtslanen te willen noe men n.1. le. de Lazarusberg over Dekethpark. 2e. Gezicht op den polder en op den toren van I3unschoten. De Voorzitter vraagt den heer Cuypers of de Eng-oplossing in het laatste plan con amore door hem is goedgekeurd om reden hij in zijn eerste ontwerpen een andere oplossing gemaakt heeft. Spreker vraagt den heer Cuypers of hij nog bereid is mede te werken tot het verkrijgen van een andere oplossing. De heer Cuypers zegt dat in het algemeen de gemeenten in het begin veel haast hebben bij het ontwerpen van een uitbrei dingsplan, vooral als er geen rooilijn verordeningen gemaakt zijn en er maar op los gebouwd wordt. Hij vindt het niets bij zonders dat nu weer stemmen opgaan tegen een ontwerp als thans voorhangt. Als bijzonderheid deelt hij mede, dat in Heemstede thans het 46e wijzigingsplan(het plan van hemzelf) aan de orde is. Hen moet volgens hem niet vergeten, dat in de laatste jaren op dit gebied wel is geleerd, kelfs na den datum waarop door hem de handteekening is geplaatst op het plan is men verder gegaan o.a. met het sparen van natuurschoon e.a. Spreker vervolgt met te zeggen, dat hij voor zijn komst in deze vergadering heeft na gedacht over de houding, welke hij zou aannemen, wanneer hem vragen gesteld zouden worden. Hij is daarbij tot het resultaat gekomen, dat hij de vergadering zou adviseeren, stel zoo spoe dig mogelijk het ontwerp plan vast of wijzig het zoo spoedig mo gelijk en stelt het dan vast. Wanneer dit geschiedt, heeft de gemeente voor hare ontwikkeling een baBis en kan er althans niet zooveel bedorven worden als ingeval geen plan bestaat. Dit plan is %-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 530