r is zooals het er ligt verdedigbaar. Eventueel zou men er uit kun nen lichten wat niet noodig is, maar de rest adviseert Spreker tot vaststelling. Dit plan heeft wijzen van bebouwing aangegeven, zelfs zoo dat hij een compliment heeft aan het adres van den heer van Vliet. De heer Doorman merkt op, dat er een Commissie voor het ge westelijk uitbreidingsplan bestaat waardoor het voorloopig aan te bevelen is de Wiekslooterweg met zijn verbinding Amersfoort van het plan af te voeren. De Engbebouwing zal ernstig bezien moeten worden vóór de vaststelling van het plan. Hij vindt het geval Heemstede een slecht voorbeeld. Wij moeten volgens Spreker zien een oplossing te vinden voor de Eng en wel om reden dat de Eng bebouwd zal worden. Dit is niet tegen te gaan in de toekomst. Hij wijst op het noodzakelijk sparen van het open terrein bij Trein 8.28 en de Lazarusberg. Het plan van den heer van Vliet ontmoet bij hem wel gerieven. Wel de voornaamste grief is dat de Eng veel te vol gebouwd zal worden. De wegen liggen te dicht bij elkaar, zelfs zoodanig dat de bebouwing in strijd is met de thans fungeeren de bouwerordening. De wegen zijn te smal. Wegen met een breedte van 10 Meter zijn geen behoorlijke wegen. Vele wegen worden doode wegen en hofjes. Hij acht deze uit den booze. Spreker wil spoed betrachten en noemt een sprekend feit, waaruit blijkt dat uitstel schaadt, door te wijzen op den uitweg bij station Soest, welke op aanraden der Commissie is vervallen maar die nu wegens bebouwing van het terrein naast de o.l.school bijna niet meer behoorlijk is te redden. Hij wil het plan met spoed omwerken De heer van Vliet zegt dat geen menschelijk werk volmaakt is. Zoo ook dit plan. Dat er wijzigingen zouden moeten komen, was reeds door hem aangenomen. Hij wil echter verklaren dat hij nimmer het advies van den Heer Cuypers is voorbij geloopen. De laatste afspraak met den Heer Cuypers was dat de Heer Wentink met den Heer Cuypers samen het plan zouden beoordeelen. De Heer Wentink is echter nimmer met den Heer Cuypers in verbinding gekomen. Ten aanzien van de bezwaren over de Eng-bebouwing deelt spre ker mede dat deze oplossing is gezocht om te voorkomen dat meer dan een derde van den grond in beslag wordt genomen. Er moet vol gens hem een plan voor de Eng gemaakt worden, zoodat wijziging dan gewenacht is. De Heer Endendijk stelt voor den Burgemeester en den Heer Doorman te verzoeken een plan van wijziging in overleg met den Heer van Vliet samen te stellen. Dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen. De drie Heeren aanvaarden op verzoek van de vergadering de opdracht, waar na sluiting. De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 532