v- dj- s s c J? *o Uro BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. v.d.Velden Aannemer Soest. jb De Voorzitter J.Klaaassen Soest. 24 Jan'29 16 Jan'29 a I 6. ./olf sen. i Soest. G.H.Veenstra. Soest. ■7e th oud er van Onderwijs 25 Jan'29 KORTE INHOUD. verzoekt vrijstelling van de verplichting tot betaling van leges verschuldigd voor een nieuw in te zenden bouwplan op een terrein, hetwelk hij van de gemeente heeft gekocht en wel op grond der overweg- dat hij reeds voor de vergunning van 26 Maart 1925 Tan leges heeft betaald f 4O,50| terwijl hij tengevolge van langdurige on derhandelingen over den grondaankoop niet 'j in staat was aan de hem verleende bouwverf gunning uitvoering te geven. Besl dat vero zood zoek deelt mede dat per 1 Februari a.s. is uit geloot een obligatie gem.Utrecht lee ning 1913» n0* 364 (gewoon bezit) en vrna. machtiging daarvoor een nieuw obli gatie volgens zijne keuze te mogen aankoopen. vraagt van de gemeente een voorschot van f IJO,- teneinde deze aan te wenden voor een op te richten vischhandel. vraagt mondeling aan de Gemeente een voor schot van f 500,- voor het aankoopen van een hit en verdere toebehooren of wel hem te vergunnen bij de ingezetenen een inza meling te houden voor hetzelfde doel. doet het verzoek de getroffen regeling tenaanzien van het huren zijner woning bedoeld bij schrijven van 24 Jan.129no.18- 6-91 le Afd. te doen ingaan 1 Jan.1928 inplaats van 1929» geeft een rapport omtrent enkele noodza kelijke maatregelen te nemen in verband met de te verwachte toename van het aan tal leerlingen der 0.1. school te Soester- berg. Inmiddels wordt inzage genomen van het ontwerp- bouwplan door Openb. .'/erken vervaardigd, virelk plan in eerste instantie gunstig ,/ordt beoordeeld .Op de eerste plaats zal een beslissing genomen moeten worden omtrent de aanwijzing van het ter rein waarop de n ieuwe school gesticht zal worden en dan is door den wethouder na onderzoek ter plaatse gebleken dat het aanbeveling zou verdienen de school te bouwen op een terrein, gelegen aan den Kampweg tegenover de uitmonding van de v. Marenstraat. De direóteur van Openb./erken is inmiddels bij deze bespreking aanwezig die verklaart het terrein eveneens geschil^ te achten. Verder wordt besproken hoe te handelen met de voorziening vin een derde brd 3esl te be Besl< te b 3esl< rich vond gaan Aan word te 3 koop aan oplo van een Hoof drac Jebr voor t) Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 53