jlichting Lgd voor )p een mte overwegi van 26 .d f 40,5C! irige on- :oop niet s bouwver-: is uit- lee- en vraa i gatie 0 op en. hot van en voor een voor pen van wel hem en inzn- oel eling oning 29no.l8- an.1928 coodza- erband et aan- Soester- nen van //erken Instantie er ste moeten iet ter- esticht louder iat het cl te 1 den m de v. ib./erken lanwezig 3 geschik|t hoe te ;n derde BESLISSING. Besloten wordt adressant mede te deelen dat de voor deze gemeente geldende lege verordening geen vrijstelling toelaat zoodat het College afwijzena op zijn ver zoek moet beschikken. 'ordt besloten. Besloten wordt afwijzend op het verzoek te beschikken. Besloten wordt te beschikken. op beide verzoeken afwijz end Besloten wordt den heer Veenstra te be richten dat dezerzijds geen vrijheid ge vonden kan worden op zijn verzoek in te gaan. Aan den heer Directeur van Cpehb. 7erken wordt opdracht gegeven een onderzoek in te 3tellen naar de mogelijkheid tot aan koop en den prijs van den grond gelegen aan den ^ampweg alsmede te trachten een oplossing te vinden in de voorziening /van een derde leslokaal door middel van een der beide directieketen. Aan het 3oofd der o.l. school te Soesterberg op dracht te geven zoo spoedig mogelijk in .-'ebruari a.s. inschrijving te houden voor de leerlingen der nieuwe cursus. ^366 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. V- - -Sf c/'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 54