uï e s BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. "o Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. leslokaal tijdens den bouw. Onder bespre kingen komt het denkbeeld naar voren de te koop aangeboden directiekeet, staande in de Buitenplaats Hieuw lariëhburg in eigen$@$rte verkrijgen 01 el de directie keet van het Gasbedrijf gebruikt tijdens den bouw daarvoor te bestemmen. Tenslotte wordt besloten zooals hiernevens is ver meld. u t. ÏT.V.Iiets en Becht en Dyserinck. Amsterdam. 24 Jan*29 bericht niet meer in de gelegenheid te zijn de centrale verwarming in het Raad huis na te gaan. Dir. Openb.Werker .28 Jan'29 Doss7O/1 zendt ra 1 port inzake verplaatsing van de muziektent in het Rosarium.Bij de stukken is gevoegd een plan van een verplaatsbare muziektentaan welk plan de vergadering nog eenige voorkeur voelt. Go F Fa. J.Leonard Lang Amsterdam. doet een aanbieding voor de levering van een automobiel brandspuit 1 b H Zieken en Onder steuningsfonds Personeel Ned. Spoorwegen. 22 Jan'29 vraagt bijdrage in de kosten verpleging teekenaar D.van LeeuwenSoest [a> r. E.van Soeren. Soest 23 Jan'29 vraagt huur grond Sectie H. 933. M> R.K. Armbestuur. Soest. "Petrus en Paulus 22 Jan'29 bericht kosten verpleging kind,dochter H.van Velsen alsmede verhooging kosten verpleging Ilartha de Kruif in het St. Leonardusgesticht te Oss. Commissie Voor den Volkszangdag. Utrecht. zendt ter inzage een exemplaar van den bmndel van den Volkszangdag 1929 urT J.Baltini. Utrecht. vraagt toestemming houden collecte ten be hoeve van een te geven voorstelling aan schoolkinderen. u 3 C 03 Dagteekening en volgnummer. II

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 55