e B "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. t/U 1/0-51 o. l/t) 5*1. M) (fiT- P.Beekmn. IT. v.d. Velden "beiden te Soest. Rijksontvanger Baarn. li. J. van V/es ten. Soest. KlS'i. Be Voorzitter R. <7. Overdijkink. e.a. te Soest. Gezondheidscom missie Baarn. J.de V/it. Soesterb.str.27 So est. 20 Sept'29 l6 Sept'29 12 Sept'29 23 Sept'29 l6 Sept'29 komen namens het Bestuur der Vereeniging "Een School met den Bijbel te Soe st" iiT de vergadering ter motiveering van het door gemeld bestuur ingezonden ongedag- teekend schrijven (ingekomen 24 -Sept.192. Y/aarbij wordt medegedeeld dat het bestuui besloten heeft het bouwen van de school aan den Driehoeksweg te gunnen aan G.van den Berg, alhier voor de som van f 41000 en niet aan den laagsten inschrijver den heer J.G. Vijnands omreden dat zijn finan-' cieele draagkracht niet voldoende kan -worden geacht voor de uitvoering van "bo vengenoemd werk. vraagt opgave van de opcenten in I93O te heffen op de Rijks belastingen. vraagt vergunning tot het houden eener verloting ten bate van de Chr. School te Hees. vraagt de vergadering machtiging om de kostex^^id p 1,^0 per perstign voor het bijwonen *xden cursus Eerste Kuip bij Onge lukken door een viertal politie-agenten rekening der Gemeente te mogen neae vragen uitbreiding der waterleiding in Hieuwstraat rapporteert dan slechten toestand van het water van perceelen gelegen aan den 0. Utrechtscheweg en Schoutenkampweg. bericht dat -in de kosten van verpleging sran zijn echtgenoote LIej.li.de 7it- ie Jongste door de familie f 11,- p.w. zal worden bijgedragen. voor u CJ 3 C JV> Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 563