ig van bo-l ;n eener School tel BESLISSING. .De besprekingen zijn vastgelegd in een kort verslag hiernevens als bijlage ge voegd. Eene beslissing wordt in deze vergadering nog niet genomen. Pe berichten dat vermoedelijk dezelfde (meenten zullen geheven worden als in 192Ö be vergunning wordt verleend. Pordt besloten.de machtiging te verleenen Besloten v/ordt hieromtrent advies in te pinnen bij de Directie der Arnhemsche Faterleiding Mij. Besloten wordt de Directie der Arnhem- 2he Wat er 1.Mijopgave te vragen van de tosten»verbonden aan het leggen eener wa terleiding door genoemde wegen. gesloten wordt met deze bijdrage genoe gen te nemen en de overige verplegings- Fosten voor rekening van de Gemeente te fienen V X1 aJ V aIcLuXvvm. o/V Vi JJKü <n J. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. V Oul cCe<X*w

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 564