nur/. urf BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. De Voorzitter W.A.van Simpt. Secr.Afd.Soest A.B.T.B. 19 Sept'29 KnM Directeur O.VA 10 Sept29 no.164/20. UnS\j HMjo. Commandant ^andstc verband.Utrecht rm H.F.J.I.Adan. Soest. 11 Sept'29 14-41 De Voorzitter Souwvakorganisa- tiën te Soest. 19 Sept'29 3, Hoofd 4e Afdeeling stelt voor over te gaan tot vaststelling van een 12tal besluiten inzake ontheffing en restitutie van schoolgelden vraagt in verband met dona.s. landbouw- wintercursus beschikbaarstelling van een lokaal. geeft een schema van voorwaarden te stel len bij het verleenen van vergunningen to het oprichten van benzine en petroleum- bewaarpl cl cl tsen. vraagt beschikbaarstelling van een s chool- lokaal van de o.l. school aan de Middel wijkstraat 34 te Soest., voor het hou en van theoriën in eene nieuwe klasse land storm. vraagt den Raad eene schadevergoeding van f 500>- wegens door hem ondervonden nadeel bij het doen opstijgen van een luchtbaalor op 27 Aug. j.1. vestigt de aandacht op de nog te nemen maatregelen inzadce indeeling der wegen binnen de bebouwde kom door het plaatsen van de wettelijk voorgeschreven kentoeke- nen. verzoeken in de bestekken voor de bouw werken de bepaling op te nemen dat de aannemer verplicht is werklieden woonacr* tig in de gemeente te betrekken. stelt de vraag of de vergoedingen voor snelvervoermiddelen bij den Keuringsdi nog moeten blijven bestaan. «J.. 3 C Oj ~0 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 565