n- \jAg BESLISSING. De besluiten worden vastgesteld. esloten wordt een verlicht en verwarmd okaal beschikbaar te stellen van dè open bare lagere school in de Kerkebuurt, en daaraan voor de Gemeente de kosten op f 100,- te stellen. Aangezien blijkt dat de Districtsarbeids inspectie deze zaken niet behandelt en aldaar geen advies gevraagd kan worden, wordt besloten de door den Directeur van 0. gestelde voorwaarden in den vervolge bij het verleenen van vergunningen op te leggen. -esloten wordt het schoollokaal onder de ;ev.rone voorwaarden beschikbaar te stellen s Voorzitter zegt toe als hoofd van de jjoolitie een rapport te doen samenstellen, iruit zal blijken dat de Gemeente niet tot schadevergoeding verplicht is. Door de Vergadering wordt besloten den Raad onder [perv.'ijzing naar dat rapport te adviseeren liet op het verzoek in te gaan. besloten wordt den Directeur van 0.7. op- pacht te geven tot het plaatsen der ken- Ipeekenen besloten wordt den Directeur van 0.7. liop te dragen in het vervolg de bepaling f-s de bestekken op te nemen dat de aan- Ipeiner verplicht is valide arbeiders woon achtig in deze gemeente te betrekken, pt besluit als antwoord op het adres van lr-e Organisatie mede te deelen. -esloten wordt de vergoedingen althans ||voor I929 te handhaven. J$\ pt. l^~ aJ V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. s 2- j- z/ «5^. J/ S J -J~J- f oL«jtXv— -3- -V. \C oJtGcin-r AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 566