s s BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. UOJI Hoofd 4e Afdeelin 23 Sept. MUj De Voorzitter Directeur 0.7, 23 Sept'29 io.Bl/8 Wj|, gemeentesecretaris L9 Sept'29 Directeur 0.7. C.Teekens, tllro. Soest. J.Moester, Soest. vestigt de aandacht op het algemeen ge bruik waarhij de kosten van schatting van Onroerende goederen welke heiast zullen worden met een hypotheek,hetaald worden door den hypotheeknemer en vraagt of de ÏJ.V.Centrale Slachtplaats de kosten ad f 177>" niet voor hare rekening zal moe- tene nemen instede van zooals in de verga dering van 16 dezer is besloten de Gemeen te stelt voor de beslissing op het verzoek &ran C.J. .van Hengstum alhier om vergunning tot het oprichten van een smederij te ver dagen. zendt opgave van gemaakte kosten bij de herdenking van het 900jarig bestaan der oudste oorkonde over Soe st. geeft een overzicht van de ingekomen prijs opgave wegens reconstructieverzekering van het gemeentearchief met advies deze verze kering op te dragen aan de Verzekering 'ij "De Nederlanden van 1845" voor den tijd van 5 jaren met een premiebetaling over 4 jaren ineens tegen f 0,45 Per mille» en met een hoofdsom van f 80.000,- een en an der overeenkomstig de overgelegde concept polis. biedt ter behandeling aan eenige verzoeken om bouwvergunning vergezeld van de noo- dige teekeningen en adviezen 13 Sept' 29 6 Sept'29 verzoekt wijziging in zijn bouwvergunning verleend bij besluit van 20 Augustus 1929' vraagt vergunning tot het leggen van esn leiding door den Schoutenkampweg ter voor ziening van eenige woningen aan drinkvat^ 4J 3 c CD ~0 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. b

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 567