I JT", a y\ns?. Jf 3en ge- :ting van >t zullen j worden S of de ;en ad sal moe de verga- Ie Gemeen-l rerzoek jrgtmning Lj te ver bij de lan der jmen prijs' cering van ize verze- cering 'ij m tijd ig over 4 .le, en en en an* 3 concept* verzoeken de noo ergunning 3tus 1929* van een ter voor- Lrinkwater BESLISSING. De vergadering acht de opmerking juist |én besluit met intrekking van het besluil ran 16 dezer de declaratie door te zenden aan ie II.V".Centrale Slachtplaats met y< r- soek deze te willen voldoen of wel te berichten dat de kosten in mindering ge bracht kunnen worden van het bedrag dat baar als hypotheek zal worden verstrekt. Hordt besloten. .et de kostenopgave wordt genoegen genome ïesloten wordt het gebruik van hout te rerantvo orden uit den post Magazijn eer fen ander zooals is aangegeven door het ioofd Afdeeling Financiën. Overeenkomstig het advies van den secre taris wordt besloten. e vergunningen worden verleend overeen- c tig de besluiten hiernevens als bij- Lagen gevoegd.Urs. 2/4-4,l/llOl/lll 1/116 n I/H7. Op grond van art.pl -Ier 3.V.wordt de aanvrage van .7.Elzenaar Ho. 11/115 geweigerd. 'e wijziging wordt toegestaan overeen- ;on tig het advies van den Directeur van F.-.7. esloten wordt adressant te berichten lat de Gemeente door het verleenen van concessie aan d e Arnh.7aterl.LIij. vet gerechtigd is hem de gevraagde ver dunning te verleenen, en daarbij mede ;e deelen dat overwogen wordt in den 3"noutenkampweg waterleiding aan te leggen. n. cUj V 0 JA Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. - '//a z,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 568