BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. "o Aanduiding van den afzender. Directeur 0.7/. I ioi. Gem.Secretaris I o 3». S.de Zoete. Baarn. 0 'i A.D.van Krieken. Soest. 2^ Sept'29 Ho.163/12 24 Sept'29 23 Sept'29 10 S". Directeur 0.7/. Gem.Secretaris, |De Voorzit ter Klaarwa terre rapporteert dat het perceel ongenï0nder dat een bewoonbaarverklaring is afgegeven is "bewoond door Jannetje Hoogland geb.Tolboom.Dit perceel voldoet niet aan de eischen, zoodat hij adviseerti maatregelen te nemen tot ontruiming. biedt aan een suppl.kohier Hondenbelasting tot een bedrag van f vraagt in koop een perceel grond aan de Pieter de Hooghlaan voor den prijs van f 1000,-. vraagt wanneer denEig end omweg aangelegd en verlicht zal worden. rapporteert dat hij den slachter M.van denfcesloten Berg werkzaam geweest bij den Vleesch- Bdoen tot keuringsdienst over kan nemen bij Openba-BBerg bij re ^erken. Btober a. vraagt de Vergadering te willen besluiten] om aan B.van Ketel werkzaam op de Afd. "Financiën vanaf 1 Sept.j.1. tot 1 Jan.-a»H als schrijfloon uit te keeren een bedrag van f 75,- per maand, en zi jn verdere ver-J houding tot de Gemeente te regelen bij Ie| begrooting 193^. •stelt voor den Raad te adviseeren over te gaan tot benoeming van Kevr.S.G.Landweer* ■de Visser tot lid van de commissies '73al in eene vacature bestaat, t.w.i De Belastingcommissie, de Commissie voor werkverschaffing en steunverleening en Wetgevende commissie. 3 C CD I l 0 II 0 Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 569