ar'.va terne- erklaring nnetje 1 voldoet adviseert ining. eribelastin d aan de ijs van .angeiegd M.van den l Vleesch- ij Cp en oa- i "besluiten >p de Afd 1 Jan.a.Sj en bedrag ■erdere vei' ilen "bij de •en over te .Landweer- isies ssie voor :ning en BESLISSING. fessloten wordt de "bewoonster in haar gelang aan te raden de woning on verwijld te verlaten aangezien anders Se wettelijke "bepalingen tot ontruiming Ser woning tegenover haar zullen worden kebruikt gesloten wordt het kohier den Raad ter aststelling aan te "bieden. Set advies der Grondeommissie zal worden Ingewonnen. feeloten wordt te "berichten dat inmiddels pet het aanleggen van den weg een aanvang Ls gemaakt en dat omtrent de_ verlichting onderhandelingen loopen met P.U.E.M. Besloten wordt den Raad een voorstel te ben tot het tewerkstellen van M.van den Berg bij Openbare berken, ingaande 1 Oc- fcober a. s. esloten wordt den Heer B, van Ketel een chrijfloon toe te kennen f 75 Per aand tot 1 Januari a.s. en verdere ver- ouding ten opzichte van de Gemeente te egelen bij de begrooting 1930» pordt besloten. \5 dxeAwf - \7 aJ iiLiuJU^. 17 oJ( cLejtXu^ 113. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 570