BESLISSING. Ha kennisneming van het rapport Dir. O.Y/. wordt besloten de levering van "benzine op te dragen aan de lï.V. Oliën en benzine Import Mij» Jhr. van de Brandeler alhier voor de door haar in geschreven prijs van 5 cent beneden den geldenden dagprijs. Aan den heer Veenstra te berichten dat zijne klachten gegrond zijn, en dat de Yereenigingen zullen worden aangeschre ven met het uitdrukkelijk verbod in den vervolge in de school te rooken en te spuwen, onder bedreiging van opzegging der beschikbaarstelling van de lokalen. Te berichten dat de ontw.begroofing 1929 wederom subsidie ad f 100,- inhoudt. Mededeeling aan den Raad. idvies inwinnen bij den Dir. 0. f Besloten wordt geen uitweg te verleenen. De vergadering houdt zich aan de eenmaal genomen beslissing nl. geen borgstelling meer te eischen,bij aannemingen ten be hoeve der gemeente. Dordt besloten. Besloten ,/ordt den Raad voor te stellen adressant te berichten lat de gemeente dengrond wenscht te verkoopen tegen j 3 >- per M2. onder voorwaarden door de Commissie gesteld. 7 cxl o/l D hx (p^i rfi J i -/. Piq -7 t/S -IJ j i-Y/ u V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. b [s~ CL4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 58