'T s e BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. c J3> "o Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. llfl. P.Gchotanus. Soest 12 Oct128 vraagt in koop een stukje grond gelegen nabij de spoorhalte Nieuweweg en in ge bruik bij de Diaconie der nerv.Gemeente. C.Belt. o o e s t v 24 Jan'29 vraagt schadeloosstelling wegens het niet kunnen laten dansen in een zaal zijner inrichting veroorzaakt door het optreder der Politie. Adressant vraagt f 592ver- goe'ding. 1 Vo. Voorzitter stelt voor aan G.Meerling ophaler van asch en vuilnis over 1928 alsnog een ver goeding toe te kennen van f 1§5»31 lil. Dir.Openb. Werken» Hieuweweg x" 1100,- 29 Jan.'29 Doss.131/4 28 Jan'29 Doss.95a/7 29 Jan.'29 Doss.46/9 29 Jan'29 Doss95a/8 vraagt crediet voor rioleering van de Kerkstraat f 1700,-,Hartweg f 1000,- en/" alsvoor verbetering Korteweg en Olijkeweg. f 405,- alsvoor aanleg rijwielpad langs Olijkeweg. f 200,- alsvoor vervaardigen betontrottoirbanden f 1195»" lil. Voorzitter 3 0 Jan». brengt in behandeling le suppl.kohier straatbelasting f 7l>25 3 suppl.Hondenbelasting f 2,50» ll\ Dir. Openb. Verken# 28 Jan'29 Doss.95a/5 vraagt verhoogd crediet voor het egali- seeren van bestaande wegen in de bosschen van complex 3 Grondbedrijf, loopende vanaf Heideweg naar station Soestduinen. 114. idem. 28 Jan'29 Doss.123/6 vraagt crediet f 1200,- voor verbreeding en verbetering van den Ligendomweg lis- J.H.Oostdijk. Hiddellaan 35 Bilthoven. verzoekt ontheffing van het bepaalde van art.8 der Bouwverordening, noodig voor der bouw van een woning aan de Luit. Koppen- laan t-j t) 3 Dagteekening en volgnummer. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 59