5 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Mij ter Vervaar diging van Gasme ters, te Dordrecht. Pinantieele Commissie 7 Jan.'29 Afd.Armen zorg. brengt onder de aandacht dat, overeenkom stig den inhoud van het schrijven van B. en van 22 Vebr.'28, le Afd.no.8-1-14 onderwerp Gasvoorziening in den loop van het jaar 1928 voor een minimum bedrag van f 6.000,- aan gasmeters zou worden afgeno men, terwijl tot heden slechts bestellingen zijn gedaan tot een totaaibrut0-bedrag van f 5096,- «De Mij. houdt zich aanbevolen alsj- nog opdracht tot levering van het resteereijid bedrag van f 904,- te mogen ontvangen. De Voorzitter deelt namens de Vin.Commis sie mede dat door haar op 24 Dec.1928 een onderzoek is ingesteld naar de oorzaak der overschrijdingen van enkele posten der begrooting 1928 toegestaan aan de afd. Openb. Jerken. Het resultaat van dit onder zoek hebben de heeren kunnen lezen in een beknopt verslag van het verhandelde op de desbetreffende vergadering. Haar aanleidin van dat verslag verzoekt de Commissie thans aan denDirecteur van Openb.Werken mede te deelen dat gebleken is dat de dienst Openb.Verken naast het officieele magazijn aansluitende aan de desbetreffende begroo- tingspostwordt gevormd een z.g. niet-of- ficieel magazijn, waarin Y/orden opgenomen materialen, die hoewel niet of niet geheel verbruikt reeds op andere uitgaafposten der gem.begrooting als verbruikt in uit gaaf zijn geleden.Deze omstandigheid kan niet worden bestendigd, zoodat de Commis sie verzoekt aan den Directeur van Openb. Verken op te dragen een opgaaf te verstrek ken van alle per 31 Dec.1928 in voorraad aanwezige materialen, gesplitst in die welke behooren tot het officieel magazijn en die behoorende tot het niet-officieele magazijn, een en ander onder vermelding van hoeveelheid, eenheidsprijs totaal per ;j soort en totaal generaal. Voorts v urzoekt de Commissie den Directeur op te dragen, zich ten aanzien van de financieels ver antwoording te richten naar de dienaangaan de door of vanwege de afd.Vinanciën ter Secretarie te geven wenken en voorschrif ten. zendt ter vaststelling staten vaste onder steuning le kwartaal 1929» 3 C CC O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 5