•''y—^7 SITqP <y -»ƒ .ff#* -T// BESLISSING elegen in ge meente. het niet 1 zijner optreder 92,- ver- r Tan een ver- 1 n de >0- en/" Lijkeweg Lijkeweg. rbanden ner 3gali- losschen ide luinen. 'eeding .de van Toor der -oppen- Besloten wordt den Raad mede te deelen dat de Diaconie Toornoemd het stand punt inneemt dat de grond haar eigen dom is door Terjaring, /eshalve de ge meente Toorloopig niet tot Terkoop kan oTergaan. Je Raad zal omstandig worden ingelicht met afwijzend advies. Besloten wordt den Raad dienovereenko.. stig het Toorstel te doen. Besloten wordt den Raad de credieten aan te Tragen. zullen, den Raad worden aangeboden. Besloten wordt den Raad een Terhoogd crediet ad f 63OO,- aan te Tragen. Besloten vordt den Raad daaroe het Toor stel te doen, en te adTiseeren de in schenking aangeboden grond in beginsel te aanvaarden. Besloten wordt de ontheffing te Terleener onder voorwaarde/ van storting in het Wegenfonds tot êen bedrag van f 238,-. e/L 371. ieixhphk- \*A/ 3j CaJ (Utiu-, - 1 o'! j r/t z cf j 6 cP// Vermelding indien van uitgegane geen is gehouden het stuk minuut Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. - ft c/> ÓLO AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 60